для 10-го класу

 Освітня програма для здобувачів освіти ІІ ступеня (10 клас)  Іванівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Калинівського району Вінницької обласної Ради (далі школа-інтернат) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013р. за № 410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання i режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (aбo) розумового розвитку та навчально-реабілітаційних центрів», наказу Міністерства освіти і науки України від 27.07.2018 р. № 813 « Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами».

Призначення школи-інтернату полягає в наданні  якісної  загальної освіти дітям шкільного віку, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему;  робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння  чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2 Математична компетентність Уміння: (самостійно або за допомогою) оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

3 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: (самостійно або за допомогою) розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

4 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: (самостійно або за допомогою) структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

5 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: (самостійно або за допомогою) визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

6 Ініціативність і підприємливість Уміння: (самостійно або за допомогою)  вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

7 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: (самостійно або за допомогою) висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; повага до прав людини.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

8 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: (самостійно або за допомогою)  висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

9 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: (самостійно або за допомогою) аналізувати  оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

 – організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

 – окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

 – предмети за вибором;

 – роботу в проектах;

 – позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в здобувачів освіти соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини.

Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального громадянина, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність, яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в здобувачів освіти  якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень та особливостей психофізичного розвитку.

Здоров’я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення здобувача освіти як свідомого громадянина, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів).

Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння здобувачами освіти практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

      

Державний стандарт базової  середньої освіти для 10 класу складається з п’яти  освітніх галузей: 

«Мова i література»

«Математика»

«Суспільствознавство»

«Технології»

«Здоров’я i фізична культура».

      Освітня галузь «Мови i літератури» в навчальному плані реалізується через навчальні предмети: «Українська мова», «Українська література».

       Освітня галузь «Математика» реалізується через навчальний предмет «Математика».

       Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальний предмет: «Історія України».

       Освітня  галузь  «Технології»  реалізується  через навчальні предмети:

«Трудове  навчання», а саме – «Штукатурно-малярна справа».

       Освітня галузь «Здоров’я i фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я»,  «Фізична культура».        

       Фізичний розвиток учнів забезпечується шляхом проведення уроків фізичної культури, занять з лікувальної фізичної культури.

       Для виконання освітніх програм школи-інтернату на 2018-2019 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини.

 

№з/п Перелік програм Клас Автор Рік
1. Українська мова 10 Висоцька А.М., Остапенко Л.І. 2016
 2. Українська література 10 Висоцька А.М., Остапенко Л.І., Чиркіна М.О. 2016
3. Математика 10 Королько Н.І., Троїцька В.В. 2016
4. Історія України 10 Косанко Ю.М. 2015
16. Трудове навчання (штукатурно-малярна справа) 10 Кормілець Г.К. 2016
18. Основи здоров’я 10 Гладченко І.В. 2016
19. Фізична культура 10 Бобренко І.В. 2016

       В навчальний план  включено години корекційно-розвиткових занять, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти i реалізується через  «Лікувальну фізкультуру».

       Метою корекційно-розвиткових занять школи-інтернату є психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень дітей з інтелектуальними порушеннями.

         Основними завданнями корекційно-розвиткових занять в 10 класі є: корекція та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного розвитку, формування умінь диференціювати рухи відповідно до ступеня мускульних навантажень, темпу рухів, підпорядкування рухів музиці.

Перелік корекційно-розвиткових програм:

 

 № з/п Перелік програм Клас Автор Рік
1. Програма з корекційно – розвиткової роботи «Лікувальна фізична культура» 10 Бобренко І.В. 2016

Корекційно-розвиткові заняття проводить вчитель фізичної культури. Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується   завдяки запровадженню в навчальній програмі резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб здобувачів, вирівнювання ïx досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Варіативна складова навчального плану у 10 класі використовується на підсилення предмету інваріантної складової – основи здоров’я ( 0,5 год).

  Клас        Предмети Кількість годин інваріативної складової типової освітньої програми Кількість годин інваріативної складової навчального плану на 2018-2019 н.р.
1. 10 Основи здоров’я 0,5 1

 

          Години з фізичної культури враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 №144, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. За №410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання i режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів».

           Нормативи наповнюваності класів, виховних гpyп та поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів  встановлений відповідно до наказу Міністерства освіти i науки України  від 20.02.2001 р.  № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

          Для занять з трудового навчання у 10 класі поділ классу на дві групи не відбудеться, оскільки у 2018-2019 н.р. у ньому буде навчатися 7 унів і профілем з трудового навчання буде штукатурно-малярна справа.                       

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

 – формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей;

 – комбінований урок, уроки-семінари, конференції, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, відео-уроки тощо.

    Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, форуми, спектаклі, брифінги, квести.

    Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

           Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

   Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 – кадрове забезпечення освітньої діяльності;

 – навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

 – матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

 – якість проведення навчальних занять;

 – моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

    Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 – оновлення методичної бази освітньої діяльності;

 – контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

 – моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

 – створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Структура навчального року

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу передбаченого програмою.

2018-2019 навчальний рік в школі-інтернаті розпочинається   3 вересня 2018 року та закінчується 24 травня 2019 року.

Структура  навчального  року :

І семестр розпочинається святом День знань  3 вересня і закінчується  28 грудня 2018 року;

ІІ семестр з 14.01.2019 року до 27 травня 2019 року.

Осінні канікули: з 29 жовтня до 4 листопада 2018 року.

Зимові канікули: з 31 грудня до 13 січня 2019 року .

Березневі канікули:    З 25   до 31 березня 2019 року.

 

Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 830 до 1505 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи.

На основі освітньої програми складено навчальний план відповідно до наказу МОН України від 26.07.2018 року № 813 (таблиця №9)

Освітня програма оприлюднюється на сайті школи http://www.ivanivschoolinternat.in.ua.

 

Режим роботи школи

на 2018-2019 н.р.

 

  Підготов.-4 класи 5-10 класи
Підйом

Ранкова гімнастика

Ранковий туалет

Сніданок

Прогулянка

Підготовка до уроків

Навчальні заняття

Другий сніданок

Прогулянка, ігри

Обід

Денний сон

Підготовка домашніх завдань

Ігри. Відпочинок

Позакласні виховні заходи

Ігри. Відпочинок

Вечеря

Прогулянка перед сном

Вечірній туалет

Підготовка до сну 

Сон

7.00 – 7.05

7.05 – 7.15

7.15 – 7.55

7.55 – 8.15

8.15 – 8.25

8.25 – 8.30

8.30 – 13.15

10.10 – 10.30

13.15 – 14.00

14.00 – 14.30

14.30 – 15.30

16.00 – 17.00

17.00 – 17.30

17.30 – 18.00

18.00 – 19.00

19.00 – 19.30

19.30 – 20.00

20.00 – 20.30

20.30 – 21.00

 21.00-7.00

7.00 – 7.05

7.05 – 7.15

7.15 – 7.35

7.35 – 7.55

7.55 – 8.20

8.20 – 8.30

8.30 – 15.05

11.15 – 11.35

15.10 – 15.30

16.00 – 18.00

18.00 – 18.30

18.30 – 19.00

19.00 – 19.30

19.30 – 20.00

20.00 – 20.30

20.30 – 20.50

20.50-21.00

21.00-7.00      

 

 

Погоджено і схвалено                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

педагогічною радою                                              Директор Іванівської

протокол №4                                                          спеціальної загальноосвітньої

від 30.08.2018                                                         школи-інтернат

                                                                                 ___________Л. Рибочка

                                                                                «31» серпня  2018 року

 

 

Навчальний план

Іванівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат 

Калинівського району Вінницької обласної Ради

для дітей з для з інтелектуальними порушеннями

на 2018-2019 н.р.

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин

на тиждень

     10 клас
Мови і літератури Українська мова 3
Українська література 3
Суспільствознавство Історія України 2
Математика Математика 5
Технології Трудове навчання 16
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5
Фізична культура 2
Разом 31,5
Корекційно-розвиткові заняття Лікувальна   фізкультура

 

1
Додатковий час на навчальні предмети Основи здоров’я 0,5

 Наказ МОН України  від  26.07.2018  № 813 ( таблиця 9)

Заступник директора з навчально-виховної роботи      Т. Ткачук

                                 

 

Пошук
Архіви